Nasz program


 • Zrównoważony rozwój poszczególnych miejscowości w naszej gminie, zgodnie z lokalnymi potrzebami.
  Jesteśmy zdania, że to mieszkańcy miejscowości w naszej gminie najlepiej wiedzą z czym borykają się na co dzień i czego im potrzeba. To ich potrzeby powinny determinować co powstaje w ich sąsiedztwie. Uważamy, że nie musi być tak, żeby coś powstało w Tulcach, Gowarzewie, Ziminie czy innych wsiach musi najpierw powstać w Kleszczewie.
 • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie gminy dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych do konsultacji oraz głosowania nad budżetami sołeckimi.
  Nasza gmina zmieniła się na przestrzeni lat. Napływ mieszkańców zmienił nie tylko liczebność populacji, ale również charakter gminy. Uważamy, że forma zebrania wiejskiego nie jest miarodajna, by skutecznie decydować o dysponowaniu środkami sołeckimi czy pełnić funkcje konsultacji pomiędzy władzami gminy a mieszkańcami. O ile taka forma jest skuteczna w małych wsiach, gdzie w zebraniu bierze udział kilkadziesiąt procent mieszkańców, to w przypadku większych miejscowości z założenia traci ono swoją funkcję. Chcemy umożliwić mieszkańcom udział w decydowaniu o kierunkach zmian, jakie zachodzą wokół nas poprzez m.in. wykorzystanie narzędzi internetowych do głosowania i konsultowania planowanych działań.
 • Zwiększenie udziału młodzieży w życiu gminy poprzez utworzenie młodzieżowej rady gminy.
  Obecnie wygląda to, tak. Młodzież narzeka, że w naszych miejscowościach nie ma co robić, a dorośli narzekają na młodzież, że przesiaduje pod przedszkolem, niszczy przystanki, śmieci i hałasuje. Rzeczywiście jest tak, że pojawiają się nowe place zabaw i rośnie oferta zajęć dodatkowych, ale wszystko z przeznaczeniem dla najmłodszych. Jesteśmy zdania, że należy włączyć młodzież szkolną do procesu współtworzenia tego co się wokół nas dzieje. To oni najlepiej wiedzą, czego im brakuje i jak chcieliby spędzać czas wolny w naszych miejscowościach. Angażując ich na każdym etapie tworzenia będą się z tym identyfikowali, co w założeniu ma skutkować tym, że będą również chętniej korzystali z nowych udogodnień. Ważnym aspektem będzie też wczesne włączenie ich w życie społeczne i nauka, w jaki sposób można rozwiązywać problemy i współpracować z lokalnym samorządem. Przykładowym działaniem, który chcemy uruchomić jest młodzieżowy program grantowy, w ramach którego młodzież będzie mogła pozyskać środki od gminy na realizację swoich pomysłów. Duże możliwości widzimy również w projektach realizowanych w ramach programów unijnych, a w szczególności w Erasmus+, gdzie środki przeznaczane są m.in. na międzynarodowe wymiany młodzieży.
 • Poprawa stosunków na linii samorząd gminy a samorząd powiatu w celu sprawniejszej realizacji wspólnych inwestycji.
  Wielokrotnie pytaliśmy obecne władze gminy o postęp w realizacji różnych przedsięwzięć (budowa kanalizacji, dróg, zbiornika wodnego, komunikacji itd.) Najczęstszym wytłumaczeniem opóźnień lub zaniechań było to, że są to sprawy nie należące do zadań własnych gminy tylko jest to sprawa powiatu czy województwa Chcemy to zmienić. Dobre stosunki z innymi szczeblami władzy samorządowej są niezbędne do sprawnego działania na rzecz mieszkańców. Jesteśmy zdania, że należy szukać sposobów, a nie powodów.
 • Poprawa kondycji budżetu gminnego poprzez skuteczne pozyskanie inwestorów i zachęcenie mieszkańców do płacenia podatków w miejscu zamieszkania.
  Gmina Kleszczewo ma doskonałe położenie geograficzne. Bliskość dróg A2 oraz S5 stanowi doskonały punkt wyjścia do tego, by na terenie gminy powstały nowe inwestycje np. w branży logistycznej. Nowe przedsiębiorstwa to także większe wpływy podatkowe do lokalnego budżetu. O tym, że jest to możliwe pokazują gminy sąsiednie. Celem planowanych działań wynikających z pozostałych postulatów jest lepsze dopasowanie działań gminy do zmieniającego się charakteru gminy i potrzeb mieszkańców. Wierzymy, że w ten sposób zachęcimy kolejnych mieszkańców do lokalnego patriotyzmu, który wyraża się m.in. płaceniem podatku w miejscu zamieszkania. Wzrost dochodów z tego tytułu może znacznie powiększyć możliwości inwestycyjne naszej gminy oraz stworzyć nowe miejsca pracy.
 • Przeorganizowanie komunikacji gminnej dostosowując do realnych potrzeb mieszkańców z wykorzystaniem sugestii mieszkańców oraz wprowadzenie linii nocnej obsługującej gminę.
  Komunikacja gminna to jedno z głównych zadań takiej gminy jak nasza. Jesteśmy zdania, że rozkład połączeń powinien w większym stopniu uwzględniać potrzeby mieszkańców. W szczególności w kwestii dojazdu młodzieży do szkół ponadpodstawowych, których nie ma na terenie gminy. Chcemy również wrócić do tematu funkcjonowania linii nocnej, która może z jednej strony pomóc mieszkańcom pracującym na nocnych zmianach, a z drugiej umożliwić mieszkańcom w pełni korzystać z oferty kulturalnej i rozrywkowej Poznania.
 • Przywrócenie autobusów szkolnych z opiekunem w celu poprawienia bezpieczeństwa naszych dzieci w drodze do i ze szkoły.
  To ważne, żeby nasze dzieci poruszały się na terenie gminy bezpłatnie, ale jeszcze ważniejsze by robiły to bezpiecznie. Jesteśmy zdania, że na trasach dojazdowych do szkół powinny funkcjonować autobusy szkolne, w których dzieci będą pod opieką, a ich rozkład będzie podporządkowany tylko i wyłącznie planom lekcji.